Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Utvärdering
Vallmo

Utvärdering

Alla projekt och insatser som finansieras med medel från samordningsförbundet ska utvärderas. Så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas.

Modellen för utvärdering av verksamheter inom ramen för Norra Västmanlands Samordningsförbund är självvärdering. Självvärdering är vanligt förekommande bland samordningsförbund och har utvecklats av institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

Samordningsförbundet har sedan maj 2007 antagit en utvärderingspolicy som bygger på självvärderingsmodellen. Läs mer om självvärderingsmodellen, tankarna kring extern medbedömare och dagboksinstruktion och mall, i följande dokument.

  1. Utvärderingspolicy samt självvärderingsmodellen (pdf 53 kB)
  2. Extern medbedömare (pdf 29 kB)
  3. Dagbok - instruktion och mall (pdf 37 kB)

Självvärderingen har två syften. Dels ska den vara kontrollerande. Den ska undersöka om en verksamhet på försöksbasis har givit ett sådant resultat att det kan anses motiverat att implementera den i ordinarie verksamhet. Resultat kan mätas såväl ur ett individperspektiv som ur ett verksamhets- och kostnadsperspektiv.

Det andra syftet med självvärderingen är att den ska vara lärande. Den ska dokumentera och kommunicera erfarenheter inom rehabiliteringsområdet. Betraktad utifrån lärandesyftet, är självvärderingen ett instrument för att förbättra samarbetet mellan myndigheter genom att återföra erfarenheter av pågående och genomförd verksamhet.

För att motverka subjektivitet kompletteras självvärderingsmodellen med insatser av en extern medbedömare. En extern medbedömare skall utses till projektet. Syftet med den externa medbedömaren är att tillföra självvärderingen en utomståendes synpunkter. Det bör vara en person som har goda kunskaper inom det fält som projektet verkar i.

Vid frågor om utvärderingar, kontakta förbundets samordnare, se Kontakt

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -