Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Arbetsmetodsutveckling inom FK - Implementeringsstöd 

Projektansvarig:
Ann-Sophie Hansson, Kompetenscentrum för hälsa
ann-sophie.hansson@ltv.se
0768-63 67 97

Projektägare:
Landstinget Västmanland

I ett tidigare rehabiliteringsprojekt; Coachning som rehabiliteringsmetod med finansiellt stöd från bland annat Samordningsförbundet i Västerås var syftet att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering där coachning använts som metod för arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa. Även detta projekt omfattar i huvudsak samtliga av Rehabiliteringsrådets rekommendationer.

Kunskap har också genererats från tidigare forskning, bland annat visas i en artikel av Keyes et al ett positivt samband mellan koordinerad vård och coachning och arbetsåtergång i ett relativt tidigt skede i sjukskrivningen (< 3 månader). Även i ett tidigare liknande rehabiliteringsprojekt i Uppsala län för långtidssjukskrivna med lättare psykiska diagnoser fann man statistiskt signifikanta skillnader mellan studie- och referensgrupp för återgång i arbete, så att de som fått coachning återkom snabbare i arbete än jämförelsegruppen.

Från rehabiliteringsprojekten framstår det som särskilt viktigt att fortsättningsvis också kunna bidra till att sjukskrivna inom denna målgrupp kan komma åter i arbete och återfå hälsan. Projekten har visat att en effektiv samverkan mellan de olika myndigheterna är en av förutsättningarna för en snabbare arbetsåtergång. Andra framgångsfaktorer är att metoden utgår från en helhetssyn som tar hänsyn till alla de faktorer som belyser individens hela livssituation och som kan ha betydelse för dennes återgång i arbete. Det är därför angeläget att den metod och det arbetssätt som använts inom projektet får möjlighet att spridas vidare genom att den kan implementeras inom framför allt Försäkringskassans ordinarie verksamhet då det är här som inflödet i sjukskrivning kan fångas upp på ett tidigt stadium.

Syftet med detta pilotprojekt är att stöjda breddinförande av en framgångsrik och väldokumenterad arbetsmodell genom att coachmetoden integreras i handläggarnas ordinarie arbete.

Mål 1

Att under 2015- 2016 pröva ett arbetssätt där minst 100 sjukskrivna med psykisk ohälsa får ett kartläggningssamtal av FK:s handläggare för att sedan hänvisas till coachning.
2. Att berörda handläggare (c:a 30) inom Försäkringskassan får en halvdags utbildning i respektive team i konceptet med att kartlägga kunders behov av coachning inför arbetsåtergång.
3.
Att projektet ska resultera i en fungerande samverkansmodell mellan olika myndigheter och en utvecklad arbetsmodell för att sjukskrivna snabbare ska kunna återgå till arbetslivet.

Målgrupp

Cirka 100 kunder som är inskrivna hos Försäkringskassan, företrädesvis i åldern 18 – 34 år med kortare sjukskrivningar och max 12 månader (och ha minst en 50% anställning) och som bedöms vara aktuella för coachning utifrån sina psykiska diagnoser. Fokus bör vara på utmattningsdepressioner även om diagnoser som oro/ångest, depression och stress också är aktuella. Kunder som tidigare haft en längre tids sjukskrivning och varit föremål för arbetslivsinriktade åtgärder inom Arbetsförmedlingen bör också kunna omfattas.

Alla diagnoser som relaterar till psykiska och psykiatriska diagnoser (enl. följande koder F32, F43 och F41) dock med undantag av pågående missbruk, schizofreni, bi-polära syndrom, allvarlig självmordsrisk samt kognitiv funktionsnedsättning är accepterade liksom alla slag av medicinering. Deltagarna ska förstå svenska språket så att de kan tillgodogöra sig coachningen. Hänvisning till coacher sker i nära samverkan mellan försäkringskassan och landstinget i grupper om 10 och 10 deltagare.

Metoden

Metoden som i huvudsak är utvecklad i de två ovan nämnda projekten i länet, utgår från en helhetssyn på rehabiliteringen. Syftet är att få en bild av det sammanhang som individen befinner sig i vid sjukskrivningens start både vad gäller arbets- och privatliv. Härigenom skapas också en bild av vilket stöd som individen mest är i behov av för sin återgång mot arbetslivet.

Projektplan och budget (pdf, nytt fönster)

 - Tillbaka  -    Upp  -