Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Chance 2 Change 3.0

2013-01-01 -2015-12-31

Projektägare:
proAros, Fritid förebyggande, Västerås stad.
Åsa Sundgren Häggberg

Projektledare:
Karin Sällberg
Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad
karin.sallberg@vasteras.se
021-39 84 05     

Hemsida:
Chance 2 Change

Syftet

Syftet är att bryta ett, för såväl individen, dess omgivning och övriga samhället, destruktivt livsmönster, där gängtillhörigheten är det enda sammanhang man har. I syftet ligger också att förebygga nyrekrytering till kriminella kretsar och därmed utanförskap hos de yngre människor som finns i målgruppens omgivning. Därigenom ökar andra verksamheters möjlighet att nå ett lyckat resultat med sina målgrupper. Projektet syftar även till att stödja utsatta individer i deras väg mot ett arbete och egenförsörjning, samt till att öppna vägar för ökad samverkan mellan samhällets olika aktörer.

Övergripande mål

Det övergripande målet: Ungdomar (18-25 år) i utanförskap integreras i samhället.

Behovsgrupper

Behovsgruppen är i huvudsak unga vuxna med utländsk bakgrund 18-25 år, skrivna i Västerås, som befinner sig utanför eller i utkanten av samhällssystemet och befinner sig i kriminalitet och missbruk eller på väg in i det. Projektet riktar sig till tjejer och killar som inte finns hos myndigheter där de kan få stöd, till exempel försörjningsstödet eller arbetsförmedlingen.

Verksamhet

Steg 1

i projektprogrammet innehåller personliga utvecklingsmetoder där mycket baseras på social träning och samhällskunskap. Många studiebesök genomförs i samhällsorienterande syfte.

Grunden i arbetet är lösningsfokuserat förhållningssätt kombinerat med övningar från metoder som exempelvis, ART, DISA, Improving your chances och andra KBT baserade program. Gruppen deltar också i övningar utformade av Career production 2002. Viktigt är att vägledarna är flexibla och möter gruppens/individernas behov och förmåga att tillgodogöra sig projektet.

Därefter följer två spår.

Steg 2-3

Det ena spåret följer ”Ung Resurs” d.v.s. studier på halvtid och arbete på halvtid. Studierna inleds i steg 2 med individuellt anpassad studieteknik och fortsätter därefter i steg 3 med studier efter intresse, möjlighet och behov, med utökat stöd av studie och yrkesvägledare från VUC.

Det andra spåret handlar om arbete, dels i kombination med fortsatt social träning, dels arbete på heltid. Första perioden i arbete kommer att ske inom AMA-Arbetsmarknad där perioden primärt handlar om arbetsträning. Alla de olika spåren i samtliga steg, kommer att stödjas via ”Supported employment” dvs. vägledare följer med från Chance 2 Change 3.0 i form av täta besök o samtal med både arbetsgivare och arbetstagare.

Supported employment gäller för samtliga spår.

Varje steg är 6 månader och total tid i projektet är för deltagaren 18 månader, men det är fullt möjligt att gå ut i reguljärt arbete eller studier när som helst under projekttiden om man i samverkan med projektledning anser att man är redo för det. Vi söker efter hållbara lösningar för individen, därför kommer varje person att följas upp kvartalsvis under 1 år efter avslut.

Viktigt i sammanhanget är att varje individ som går in i programmet får en mentor från föregående grupp, detta utvecklar ansvarskänsla hos individerna samt ger nytillkomna ytterligare motivation till att lyckas.

Läs mer:
Projektplan Chance 2 Change 3.0

SLUTRAPPORT 2015

Payoffrapport

Delårsrapport

Inga delårsrapporter ligger på hemsidan pga sekretess. Kontakta projektledaren.

 - Tillbaka  -    Upp  -