Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Coachning som rehabiliteringsmetod

Projektägare:
Tuula Wallsten, Landstinget Västmanland

Projektledare:
Ann-Sophie Hansson KCH, Landstinget Västmanland
ann-sophie.hansson@ltv.se
021-17 45 62

Koordinator:
Susanne Falk, KCH, Landstinget Västmanland
susanne.falk@ltv.se
0221-265 81

Budgetram: 1 148 000 kr (tillsammans med landstingets rehabiliteringsmiljarden 3 148 000 k)

Projekttid: 2012-09-01--2014-12-31

Totalt beräknas 100 personer omfattas av insatsen.

Syfte

Det övergripande syftet med denna studie är att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering baserat på coachning som metod för att möjliggöra arbetsåtergång för både män och kvinnor med psykisk ohälsa.

Mål

  • Att undersöka om coachning som metod har effekt på arbetsåtergång jämfört med kontrollgrupp
  • Att minst 90 % av deltagarna (100) ska ha genomgått coachprogrammet med en handlingsplan för återgång i arbetslivet
  • Att minst 50 % av dessa ska ha påbörjat arbetslivsinriktade insatser, alternativt ha påbörjat arbete/utbildning
  • Att projektet ska generera kunskaper till olika myndigheter om vilka faktorer som kan antas ha betydelse för arbetsåtergång samt eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter att återkomma till arbetsmarknaden
  • Att projektet ska bidra till en fungerande samverkansmodell mellan och inom de olika myndigheterna för att återfå sjukskrivna till arbetslivet.

Målgrupp

Deltagarna i studiegruppen (ca 100) ska vara i åldern mellan 18-64 år, med fokus på yngre deltagare och ha minst en 50 % anställning vid inklusionstillfället. (Dock kan även deltagare som är uppsagda eller riskerar bli uppsagda under projekttiden inkluderas i studien). Deltagarna i kontrollgruppen (minst 50 personer) utgörs av samma målgrupp.

Kriterier för inklusion: sjukskrivna mellan 1 – 12 månader och med psykiska diagnoser som oro/ångest, depression och stress, och är inskrivna hos Försäkringskassan (enl. följande koder F32, F33, F41 och F 40). Alla diagnoser som relaterar till psykiska och psykiatriska diagnoser med undantag av exklusionskriterierna nedan är accepterade liksom alla slag av medicinering. Deltagarna ska förstå svenska språket så att de kan tillgodogöra sig såväl coachningen som resultaten av de tester och verktyg som ingår i programmet. Inklusionen av deltagare sker i nära samverkan med Försäkringskassa i grupper om 10 och 10 deltagare.

Exklusionskriterier: pågående missbruk, schizofreni, bi-polära syndrom, allvarlig självmordsrisk samt kognitiva handikapp samt de i kontrollgruppen som tidigare har fått behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Metoden

Metoden som är utvecklad i två separata pilotprojekt ska här vetenskapligt testas för att generera evidens om dess hållbarhet för arbetsåtergång Genom att slumpa deltagarna till coachning- respektive kontrollgrupp kan man säkerställa att resultatet av coachningen blir evidensbaserat på ett sätt som tidigare projekt inte kunnat visa.

Läs mer i följande pdf-dokument:

Och på hemsidan:
Safaristudien

Slutrapport 2014

Delårsrapporter

 - Tillbaka  -    Upp  -