Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Existentiell Hälsa

– kan de existentiella dimensionerna ha en positiv påverkan på hälsan? 

Projektet ägs av Komptetenscentrum för Hälsa, Landstinget Västmanland.

Projektägare:
Ann-Sophie Hansson
ann-sophie.hansson@ltv.se

Projektledare:  
Cecilia Melder, TD i religionspsykologi och existentiell hälsa
cecilia.melder@ths.se

Slutrapport

Slutrapport Existentiell hälsa

Syfte

Projektet är både ett kunskapsutvecklande och ett informationspedagogiskt projekt för att stärka hälsa och livskvalitet med fokus på den existentiella hälsodimensionen. Dels planeras i oktober en konferens för kunskapsöverföring kring existentiell hälsa, dels planeras under hösten?vintern 2013 en hälsopromotion – en utvärdering/ metodutveckling av en svensk version av existentiella hälsodimensioner enligt WHO- modellen för att studera sambanden med olika hälsovariabler. Projektet är tänkt som ett samarbete mellan (VKL) Västmanlands kommuner och Landsting, Studieförbundet Vuxenskolan, Mälardalens högskola, Samordningsförbundet Västerås, Svenska Kyrkan i Västerås stift och S:t Lukas i Västerås.

Mål

  • Att undersöka om samtal kring existentiella frågor har effekt på upplevd hälsa och livskvalitet.
  • Att ta fram validerat material för samtal kring existentiella frågor

Genomförande

Projektet består av två delar:

  1. En konferens den 10 oktober med temat ”Existentiell hälsa” med sex talare som utifrån olika perspektiv håller föredrag om existentiell hälsa (se bilaga 1). Konferensen arrangeras av Västmanlands kommuner och Landsting (VKL), och som finansiärer står Landstinget Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan, Mälardalens högskola, Svenska Kyrkan i Västerås stift och S:t Lukas i Västerås. Konferensen riktar sig till personal, politiker mfl inom bl.a. Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommuner och landsting.
  2. Metodutveckling - genomförande av en existentiellt baserad hälsopromotion, dvs. att genom ett antal olika samtalsgrupper utvärdera om samtal kring existentiella frågor har effekt på hälsa och minskat försörjningsstöd. Denna del av projektet kommer att ledas av Cecilia Melder (T.D. i religionspsykologi med inriktning på existentiell folkhälsa).

Steg 1 - urval av grupper och inventering av deltagarnas självskattade hälsa

Tre självhjälpsgrupper med olika hälsoproblematik väljas ur och matchas med tre andra självhjälpsgrupper som utgör kontrollgrupp. Samtliga deltagare i de sex grupperna fyller i WHO:s enkät för att mäta hälsa och livskvalitet [WHOQOL-SRPB].

Steg 2 - genomförande av existentiell hälsopromotion

De tre grupperna som arbetar med den existentiella hälsopromotionen utgår från 24 stycken samtalskort. Korten är utvecklade utifrån WHO:s åtta kategorier för att mäta den existentiella delen av hälsa och livskvalitet. Dessa åtta kategorier är i sin tur uppdelade på tre olika nivåer: kognition, hur man tänker; affektion hur man känner och handlingar vad man gör. Under hälsopromotionen arbetar deltagarna på fyra pedagogiska nivåer: fakta, förståelse, förtrolighet och förnimmelse (tyst kunskap). Varje vecka träffas grupperna en till två gånger beroende på målgruppen. Hälsopromotionen leds av Lena Bergqvist från Studieförbundet Vuxenskolan, som för loggbok över processen under hela promotionen.  De tre kontrollgruppen arbetar utifrån sitt ordinarie koncept.

Steg 3 - Inventering av deltagarnas självskattade hälsa, intervjuer och dokumentation

När de tre existentiella hälsopromotionerna är klara, får samtliga deltagare från de sex olika grupperna fylla i WHO:s enkät, för att inventera någon eventuell förändring av deras självskattade hälsa och livskvalitet. Enkäterna kompletteras med intervjuer av deltagare i fokusgrupper och av kursledning, samt insamlande av loggboks-anteckningar.

Läs mer:
Projektplan Existetiell Hälsa

 - Tillbaka  -    Upp  -