Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete/Exitibus

Hösten 2016

Vad undersöktes?

Uppdragets övergripande frågeställningar till deltagare:

  • Vilka behov av insatser, stöd, hjälp i den pågående processen mot självförsörjning ser individen själv skulle vara till hjälp?
  • Vad anser individen själv skulle kunna göras mer av, mindre av, eller annorlunda?
  • Av de svar som framkommer – vad anser Socialtjänsten och AF att   de saknar för verktyg, vad finns och fungerar redan som kan utvecklas ytterligare?

Uppdragets övergripande frågeställningar till verksamhetsansvariga och handläggare:

  • Utifrån ett verksamhetsperspektiv – hur ser du på etableringsprocessen och dess funktion generellt?
  • Utvecklingstankar kring att stärka förutsättningarna för att fler lyckas stegförflytta till och mot självförsörjning?

Vad är gjort?

Kartläggningen och datainsamling är geografiskt avgränsad till att omfatta Västerås Stad.

Insamling av data har skett genom intervjuer med verksamhetsansvarig på AF Västerås respektive Socialkontor Ekonomi. Två sakkunniga tjänstemän inom etableringsuppdraget samt två sakkunniga tjänstemän inom jobb-och utvecklingsgarantin har svarat på enkätfrågor. Tre sakkunniga tjänstemän från integrationsteamet på Socialkontor Ekonomi har svarat på enkät. Fokusgrupp intervju har genomförs med dels nämnda tjänstemän inom AF respektive nämnda tjänstemän inom Socialkontor Ekonomi. Enkätsvar har inhämtats från två gruppsammakoster med deltagare som befinner sig i slutet av etableringsinsatsen samt från två gruppsammankomster med deltagare som befinner sig ca 6 månader in i jobb- och utvecklingsgarantin. Avslutningsvis har fokusgruppsintervjuer genomförts i tre grupper där deltagarna medverkar i jobb- och utvecklingsgarantin samt uppbär ekonomiskt bistånd från Socialkontor Ekonomi.

Vad visar resultatet?

Sammantaget så kan olika slutsatser dras utifrån de analysspår som redovisas ex. om vad som borde utvecklas och i vilken ordning samt omfattning. Klart är dock att en viktning mot att utveckla system/metoder/procedurer och processer som i praktiken möjliggör en större individanpassad etableringsprocess förefaller vara något som har stöd i både forskning och hos berörda myndigheter samt individen själv. Det är viktigt att understryka att en mer omfattande individanpassning bör kvalitetssäkras genom tät och individuell uppföljning där individens fokus (process) är i fokus snarare än de processer och procedurer som han/hon omges av. Redovisade analysspår ger idéer till konkreta och omedelbara (och genomförbara) process och procedur-utvecklingsinsatser som handlar om ex. utvecklande informationsprocesser och förstärkt myndighetssamverkan.

Läs mer :

Rapport med bilagor

 

 - Tillbaka  -    Upp  -