Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Gröna Arenor - samordnad rehabilitering i Västerås

Projektet ägs av AMA, Arbetsmarknad, Västerås stad.

Projektägare:
Monika Lindh
monika.lindh@vasteras.se

Projektledare:
Bente Hollås
bente.eriksson.hollas@vasteras.se
021-39 90 80

Slutrapport

Delårsrapporter

Syftet i urval

  • Syftet är att öka individernas förmåga till egen försörjning. Detta vill vi göra genom att skapa gröna miljöer som är lämpliga för rehabilitering, stimulerar lärande, avkoppling och där människor utvecklas.kunna utföra ett arbete eller bedriva studier
  • Med inspiration av Alnarpsmetoden och med ett strukturerat arbetssätt vill vi öka möjligheten för deltagarna att gå vidare till arbete, starta sociala företag etc. Vi kommer att forma rehabiliteringsmiljöer som ska passa alla individer oavsett kön, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning, arbetshinder eller ohälsa.

Övergripande mål

Tack vare ett strukturerat arbetssätt baserat på evidensbaserad forskning i kombination med lärande i den gröna miljön ökar förutsättningarna för att individen på egen hand ska bli självförsörjande och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Behovsgrupper

  • Långtidsarbetslösa personer med intresse för att lära sig mer om och få yrkeserfarenhet av att arbeta inom grön miljö.  Arbetsmarknaden är god inom branschen.
  • Individer som står långt från arbetsmarknaden och där andra insatser redan är prövade, där individen trots insatser inte kommit i arbete eller studier. Gröna Arenor passar även personer i behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning, samt individer som drabbats av symtom som ångest, depression eller utbrändhet.
  • Utrikesfödda personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och behöver en anpassad miljö tillhör också målgruppen. Det är känt att ett en relativt stor del av en stor andel nyanlända flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom och därför har svårt att fungera i aktiviteter som inte tar hänsyn till problematiken. Om en väl fungerande rehabilitering sker kan en stor andel av gruppen klara av att arbeta eller studera igen.
  • Personer som har försörjningsstöd och är i behov av arbetsträning

Verksamhet

Vid SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Lund, har det under flera år pågått forskning kring vikten av att använda sig av naturen eller trädgården i sitt liv för att uppnå eller upprätthålla sin hälsa. Vi har kontakt med SLU och kommer att använda oss av deras kunskap och erfarenhet i projektet. SLU är intresserade av vår planerade verksamhet.

Genom utveckling av arbetssätt och metoder i grön rehabilitering skapas förutsättningar för deltagarna, att i högre utsträckning kunna påverka sina möjligheter att ta steget till arbete, studier och ett självständigt liv. I Västerås finns behov av gröna arenor för rehabilitering och arbetsträning för olika målgrupper.  Det finns områden, parker, stadsnära skogar, trädgårdar, friluftsanläggningar mm som kan utvecklas till gröna miljöer lämpliga till detta syfte.

Läs mer:

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -