Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

MAC - Motiverande - Aktiverande - Coachande

Projektet ägs av Arbetsförmedlingen

Projektägare:
Roger Lindberg roger.lindberg@arbetsformedlingen.se

Projektledare:
Ingalill Bohm
ingalill.bohm@arbetsformedlingen.se

Lena Andersson lena.c.andersson@arbetsformedlingen.se

1 september 2012 - oktober 2015.

Budgetram: 4 119 000 kr

Syftet i urval

Syftet med projektet är att via nya metoder skapa förutsättning för målgruppen att i ett tidigt skede ta tillvara sin arbetsförmåga och på sikt bli självförsörjande genom arbete.

Samtidigt ökar vi hos alla samordningsförbundets parter kunskapen och kompetensen om målgruppens behov och förutsättningar.

Projektet har ett individuellt, samhällsekonomiskt och ett organisatoriskt syfte.

Övergripande mål

Av alla deltagare som genomgår sammanlagt 6 månaders arbetsförberedande och motivationshöjande gruppcoachning, fortsätter 50 % med individuellt anpassade arbetsinriktade aktiviteter ex. arbetsträning i ytterligare 6 månader upp till totalt max 12 månader.

50 % av dem som gått vidare i ordinarie program på Arbetsförmedlingen, kommer ut i hel eller deltidsarbete med eller utan arbetsmarknadsstöd alternativt i studier, senast 6 månader efter avslutat deltagande i insatsen.

Behovsgrupper

Projektet riktar sig till personer som är aktuella från samtliga representerade myndigheter inom samordningsförbundet i åldern 18-64 år och som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, utifrån psykiatriska och/eller fysiska diagnoser.

Gruppen unga med aktivitetsersättning ska prioriteras.

För att gruppaktiviteter ska kunna bedrivas bör deltagarna inledningsvis klara minst 6-8 timmars närvaro/vecka.

Verksamhet

Coacherna kommer att utgå från ett strukturerat, beprövat material som under projekttiden, kommer att vidareutvecklas för att bättre anpassas för gruppen funktionshindrade personer som befinner sig i ett långvarigt utanförskap. Behoven i grupperna styr innehållet i gruppaktiviteterna. Coacherna har en meny av verktyg som anpassas efter gruppens behov. Coachning kommer att ske både i grupp och enskilt. Gruppaktiviteterna kommer att ske vid minst 2 halvdagar/vecka för resp. grupp, med hemuppgifter mellan träffarna. Därutöver kommer individuellt stöd att ges.

Metodiken kompletterar traditionell rehabilitering och vägledning. Individen får stöd i att upptäcka situationer där hon kommit bäst till sin rätt och hittat sätt att tillämpa sina talanger, samt att finna den yrkesroll som kan bli vägen till egen försörjning, och få kraft och argument för att marknadsföra sina starka sidor.

Det är en strukturerad metod där samtalen och grupprocessen stärker varje individs egen drivkraft - empowerment och leder deltagaren framåt mot ett realistiskt mål med sikte på arbetsmarknaden.

Dessutom är en av intentionerna att inkludera friskvård, hälsa och kultur i konceptet.

Läs mer:


Delårsrapporter

MAC SLUTRAPPORT 2015

 - Tillbaka  -    Upp  -