Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

MEDVIND - Samordning genom brobyggande informatörer för invandrare

Projektet ägs av Socialkontor Ekonomi, Västerås stad.

Projektägare:
Päivi Viisteensaari
paivi.viisteensari@vasteras.se

Projektledare:
Maline Fälth
maline@folkhalsobyran.se

Slutrapport

Slutrapport 2013

Delårsrapporter

Syftet i urval

Steg 1: Öka individernas insikt om sina styrkor och svagheter

Vid behov klargöra arbetsförmågan tillsammans med vårdcentral/specialister

Utreda och identifiera behov, hinder och möjligheter för att bli självförsörjande och att upprätta en genomförandeplan

Steg 2: Genom informatörer motiveras individen till föreslagen adekvat insats/aktivitet utifrån behov och får stöd  att i början ta del av/förstå och påbörja föreslagna samordnade insatser

Övergripande mål

Skapa möjligheter för individer med utomnordisk bakgrund i behov av språkstöd att komma in på arbetsmarknaden och/eller att påbörja en väg mot självförsörjning.

Samordna insatser hos Landstinget, kommunen och Arbetsförmedlingen.

Individer som inte bedöms ha möjligheter att komma ut i arbetslivet pga sjukdom som får hjälp att ansöka om aktivitets- eller sjukersättning

Minska antalet besök för sjukintyg till Socialkontor ekonomi samt hos familjeläkarna.

Behovsgrupper:

Behovsgruppen är individer som är bidragsberoende och ser sig själva som sjuka och som bedöms behöva stöd på sitt eget språk för att kunna utforma realistiska genomförandeplaner tillsammans med sin handläggare. Individerna är oförsäkrade i socialförsäkringssystemet.

Behovsgruppen har ofta en lång sjukdomshistoria med diffusa sjukskrivningar, sociala och/eller psykiska problem. Individernas sjukdomsbild och arbetsförmåga har varit oklar och handläggare har inte kunnat få något tydligt grepp om individens resurser eller problematik. Individerna har ibland påbörjat aktiviteter som avbrutits pga. sjukskrivningar.

Verksamhet:

Projektet drivs genom uppdrag till Folkhälsobyrån vars metodik innebär individuella stöd- och informationsinsatser som ges på eget språk till invandrare i frågor som rör socialtjänsten, eget ansvar, ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, särskoleplaceringar, hedersrelaterade frågor med mera. Informatörerna är utbildade och fungerar som brobyggare mellan invandrare och yrkesverksamma så att parterna ska kunna samarbeta, kommunicera och förstå varandra, samt att missförstånd ska undanröjas. Informatörerna är själva invandrade och väl insatta i sitt hemlands och svensk kultur, religion och tradition.

Läs mer:
Projektplan MEDVIND

 - Tillbaka  -    Upp  -