Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Romane Droma - Romska vägar

Projektet ägs av proAros, Fritid förebyggande, Västerås stad.

Projektägare:
Åsa Sundgren Häggberg asa.sundgren.haggberg@vasteras.se

Projektledare:
Christina Löfgren
christina.lofgren@vasteras.se
021-39 27 17

Syftet

Syftet med projektet är att genom riktade insatser och samordnade resurser stärka romers möjligheter till inkludering på den svenska arbetsmarknaden.

Övergripande mål

  • att romers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden förbättras.
  • att den romska gruppen och de fyra myndigheterna/parterna vid utvärdering av projektet 2014 ska uppleva att Romane Droma utgör en värdefull resurs och komplement till ordinarie verksamheter i arbetet för romsk inkludering på arbetsmarknaden

Behovsgrupper

Vuxna romer bosatta i Västerås, kvinnor och män i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnande resurser.

Verksamhet

Coachernas uppdrag

Coacherna ska arbeta i team och bidra med sina olika kompetenser för att stärka upp helheten kring deltagarna. Arbete i projektet ska utgå från ett salutogent perspektiv. Coacherna ska arbeta utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har som uppgift att ge individuellt stöd och stöd i grupp utifrån projektets aktiviteter.

Coachernas uppgift är också att i nära samverkan med försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänsten, landstinget och andra viktiga samverkansparter få till stånd samverkansteam runt berörda individer så att de utifrån ett helhetsperspektiv får en individuell plan där målet är ökad KASAM och ökad anställningsbarhet genom studier, praktik och subventionerade arbeten.

Brobyggarnas uppdrag

Iriktningen är att anställa en man och en kvinna från olika romska grupper. Brobyggarna ska arbeta i nära samverkan och deras uppdrag är att arbeta för den romska gruppen som helhet. Brobyggarna ska verka som representanter och förebilder för den romska gruppen och verka för ökad förståelse mellan romer och majoritetssamhället. Brobyggarnas uppdrag är att sprida kunskap om projektet och göra den tillgänglig för målgruppen. Brobyggarna ska öka kunskapen och förståelsen för den romska kulturen inom projektet och inom de olika organisationerna i projektet, och tillsammans med romska gruppen verka för ökad kunskap om romer i samhället i stort. Brobyggarna ska tillsammans med projektets övriga personal stödja enskilda romer och tjänstemän i myndighetsmöten mm för att överbrygga okunskap i kulturskillnader och bidra med ökad kunskap och förståelse för de rättigheter och skyldigheter som finns att tillgå i samhället. Brobyggarna ska tillsammans med projektets övriga personal hålla i olika aktiviteter i projektet och självständigt leda projektets deltagarråd.

Till projektet knyts Orienteringskursen. Orienteringskurserna (OTR-kurser) tillskapades efter kartläggningen utifrån romernas önskan om möjlighet till studier. OTR-kurserna finansieras av Västerås stads arbetsmarknads och utbildningsnämnd. För många romer har det visat sig vara en bra start som motiverar till att vilja fortsätta processen mot arbetet. Projektledarens uppgift är att i nära samverkan med VUC och Romska rådet utforma kommande OTR-kurser utifrån erfarenhet av genomförda kurser och därmed medverka till att kurserna blir mer tillgängliga för målgruppen. Projektledaren och Romska rådet bistår utförare av OTR- kursen med kulturkunskap och de individer som behöver socialt stöd för att kunna delta i kursen och planera framåt får det genom projektets coacher. Deltagare i OTR-kurserna garanteras plats i projektet utifrån egen vilja att fortsätta processen mot arbete.

Läs mer:
Projektplan Romane Droma (pdf, nytt fönster)

Slutrapport inklusive utvärderingsrapport Mälardalens högskola

Halvårsrapporter

För övriga halvårsrapporter kontakta projektägare/projektledare.

 - Tillbaka  -    Upp  -