Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Förstudie gällande utanförskap/ PIMA

 

Insatsägare: Åsa Sundgren Häggberg. Verksamhetschef, Fritid o förebyggande Västerås stad

Insatsledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad karin.sallberg@vasteras.se

Budget: 375 000 kr

Insatstid: Rekrytering av personal till förstudien med start i januari 2016, förstudiens genomförande april- juli 2016.

Under 2013 startade Chance 2 Change 3.0 enligt den nya inriktningen. Projektet vände sig ursprungligen till ungdomar i åldern 18 – 25 år, utanför eller i utkanten av samhället.

I starten av projektet visade det sig att tjejer inte självmant vände sig till projektet och vid projektstart fanns 20 unga män i kö till projektet, - inga tjejer. Målgruppen har därför under projektets gång ändrats till att enbart omfatta manliga deltagare.

I samband med beslutet att begränsa målgruppen i C2C till endast unga män, angavs det också att behovet till unga kvinnor i liknande situationer skulle utredas, för att på sikt kunna sätta in stöd även till denna målgrupp.

Förstudie/Projektplanering

En insats riktat till den här målgruppen förväntas påverka samhällets olika instanser såsom kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan samt landstinget på kort och lång sikt, där stora samordningsvinster förväntas. Detta genom att flera av kommunens förvaltningar samverkar integrerat kring deltagarna med andra myndigheter och verksamheter, vilket ökar individens möjlighet till en tydlig progression mot ett bra liv med egen försörjning. Detta arbetssätt befäster kommunikationskanalerna och kommer att skapa bättre förutsättningar för att även ordinarie verksamheter som har beröring med målgruppen, finner gemensamma vägar att förebygga ett långt utanförskap.

I förstudien läggs grunden till ett eventuellt kommande projekt. Delmål och indikatorer ska identifieras och fastställas. Tidigare utvärderingar och inventeringar ska vägas in i förstudien. Efter förstudien ska all information till projektplanen vara insamlad och bearbetad för att implementeras i ett kommande projekt. I projektplanen ska också organisation och styrning framgå och samarbetspartners ska identifieras. Projektplanen förankras också i denna fas med berörda parter. Frågan diskuteras i den befintliga styrgruppen för C2C. Stor vikt bör läggas vid möjligheter till utökad samverkan med landstinget avseende t.ex. psykiatrisk utvärdering/diagnoser.

Behovsgrupp:

I den tidigare genomförda behovsinventeringen definierades områden som kännetecknar tjejers utanförskap. Identifierade områden är att dessa tjejer är utan utbildning/arbete, har psykisk ohälsa, missbruk, destruktiva relationer, osynlighet och utnyttjade. Dessa togs fram utifrån frågeställningen ”vad är typiskt för de tjejer som faller mellan stolarna?” Utifrån forskning, litteratur och samtal med representanter från olika verksamheter där man möter tjejer i utanförskap, visade kartläggningen bland annat på tydliga skillnader i utanförskap vad gäller tjejer och killar. Både vad gäller bakgrundsproblematik och i hur man uttrycker sig och agerar i det. Att inte äta, skära sig, vara sexuellt destruktiv är för tjejer ett lika viktigt uttrycksmedel som våld, aggressivitet och dylikt är för pojkar. Destruktiva relationer bidrar till att de blir utsatta och hamnar i beroendeställning till t ex pojkvänner och familj

Implementering

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informeras i dec 2015. Ett förslag till beslut om antagande av implementeringsplan kommer att presenteras för nämnden i Maj 2016, där beslut om implementering skall fattas under våren 2018.

 

Insatsplan

 - Tillbaka  -    Upp  -