Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Implementering av SAMSIP

Ann-Kristin

Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås, hälsar alla välkomna till detta möte 15 januari 2020.

Bland deltagarna fanns representanter från Västmanlands kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt Uppsala län.

Ann-Kristin har bjudit in

 • Samordningsförbundet Samspelet i Karlstad för att berätta om sitt framgångsrika arbete med SAMSIP.
 • Urban Norling för att berätta om den kartläggning/behovsinventering - Med individens fokus i fokus som är beslutad för rapportering på Uppföljning- och planeringsdagarna i oktober 2019. Syftet med utredningen är bl.a. att kartlägga de grupper som har störst behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering samt försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering i Västerås (prioriterade grupper). Syftet är även att kartläggningen ger idéer och uppslag till bästa möjliga resursanvändning.

Med individens fokus i fokus

Urban Norling inledde mötet med att säga:

- Rubriken Med individens fokus i fokus låter tilltalande och självklar. Men vad behöver individen för stöd vidare till självförsörjning och ett eget liv?

Personer med diffus problematik och dess sociala nätverk.
Personer med diffus problematik och dess sociala nätverk.

En person med diffus problematik kan ha 100 kontaktytor inom områden som försörjning, boende, sysselsättning, utbildning, familj och sociala nätverk, missbruksvård, somatisk vård, psykiatrisk vård. Så behovet är stort för samordnande insatser och mer individuellt riktat stöd över tid.

Genom en samordnad planering redan från början av rehabiliteringen, till exempel i form av en gemensam handlingsplan, främjas en effektivare resurshushållning och individen får en bättre rehabilitering. 

Urban berättade om innehållet i tidigare framtagna rapporter och analys av inhämtad data. Där framträder betydelsen av ett kontinuerligt stöd över tid, en tydlig individuell plan, tät uppföljning, ett metodiskt bemötande samt myndighetssamverkan med individens fokus i fokus som helt avgörande för ett lyckat utfall inom i vad som för individen är en rimlig tid.

Urban beskrev ett antal framgångsrika exempel. I Västerås pågår bl.a. projektet SPIRA (metafor för att växa, att blomma ut) som är ett projekt med syfte att finna hållbara metoder för att stödja unga vuxna (19-29 år) med funktionsvariationer att prova arbete eller studier.

Samhällsperspektivet

Samhällsperspektivet

Själva grundidén med Samordningsförbunden handlar om en organisatorisk samverkan för att underlätta och förbättra individens rehabiliteringsprocess mot arbete. Den stora utmaningen här är själva verbet, att samverka. Med det menas att ingående parter genom representation i praktiken ger tid och kraft åt att mötas, lyssna, bidra och verkställa.

Denna process är helt avgörande för att samordning för individens bästa ska kunna underlätta och förbättra individens möjligheter till egen försörjning.

Rapportens slutsatser

 • Samtliga parter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Västerås stad) nämner ”unga” som en särskilt viktig grupp att prioritera.
 • Samtliga parter pekar på betydelsen individuellt anpassat stöd över tid.
 • Samtliga parter pekar på vikten av samordnad organisering.
 • Samtliga parter pekar på betydelsen av att i organisering kunna möta individen oavsett behovsgrupp.

Rapportens rekommendationer

 • Rapporten rekommenderar Samordningsförbundets utvecklingsgrupp och styrelse till reflektion och diskussion kring rapportens innehåll gällande begreppen samverkan, behovsgrupper och individens fokus i fokus.
 • Att i utvecklingsgrupp och styrelse diskutera utveckling av organisering som kan möta upp individens behov och följa individen över tid (och över myndighetsgränser) med individens fokus i fokus (oavsett behovsgrupp).
 • Att i utvecklingsgrupp och styrelse diskutera hur man i respektive organisation kan säkra mandat för organisering som kan möta upp och följa individen över tid med individens fokus i fokus (oavsett behovsgrupp).
 • Att i utvecklingsgrupp och styrelse diskutera och reflektera kring redovisade exempel under 8.0 (och andra liknande exempel).
 • Att i utvecklingsgrupp och styrelse diskutera och reflektera över försörjning av kompetensbehov (spetskompetens inom samtalsmetodik och bemötande, expertkunskap i praktisk myndighetssamverkan, kollegialt lärande och dialogbaserad uppföljning).

 

Fördjupning av ovanstående information:
Bilden av presentationens startsida.Presentation - Med individen i fokus fokus - Urban Norling (pdf)

Information om ovan nämnda kartläggning finns här:
Rubrik Kartläggning under sidan Insatser i samverkan

Detta var bakgrunden till att Samordningsförbundet Samspelet i Karlstad hade bjudits in för att berätta om sitt framgångsrika arbete med SAMSIP.

Urban avslutade sin presentation med att säga. Det går att tänka nytt och utanför boxen. Nu ska vi få ta del av någonting som redan fungerar väl och lämnade över ordet till Meta och Caroline, Samordningsförbundet Samspelet.


Samspelets samordnade individuella plan

Föreläsare från SAMSPELET.
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef och Caroline Elfman, projektledare för Stegen - Samordningsförbundet Samspelet, Karlstad

Att tidigt identifiera behov av samordning innebär stora vinster för den person det gäller och för samhället.

Samordningsförbundet Samspelet arbetar därför med SAMSIP – en samordnad individuell plan som ska initieras tidigt av ansvarig handläggare eller av personen själv.

Målet med planen är att

 • individen tidigt ska, genom samordning, få den hjälp hen har behov av och rätt till
 • individens delaktighet och inflytande ska öka.

Syftet är att alla de insatser som individen har behov av planeras och samordnas så att dennes behov blir tillgodosedda på bästa sätt i en gemensam plan med helhetssyn.

SAMSIP tydliggör involverade parters ansvar i en gemensam plan utifrån ett helhetstänkande.

SAMSIP är Vår stora stöttepelare i vårt samverkansarbete
säger Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samordningsförbundet Samspelet

Bakgrunden till utvecklingen av SAMSIP

Att tidigt identifiera behov av samordning innebär stora vinster för den person det gäller och för samhället.

Det fanns ett motstånd mot SIP (lagstadgad samordnad plan kommun/region). Arbetsförmedlingen måste gå via Försäkringskassan för avstämningsmöte. GAP-analys om deltagarns behov fanns. Klientens alltför många kontakter med varje myndighet för sig och dennes upplevelse i att bollas fram och tillbaka. Detta ledde till att ett beslut fattades av styrelsen att ta fram en utvecklingsplan för SAMSIP 2017.

Många såg hinder

Förändringar leder ofta till att hinder ses. Bland annat så trodde man att klienterna inte skulle uppskatta att träffa flera parter samtidigt. Därför så bestämde vi oss i Samspelet för att fråga ett stort antal klienter. Det visade sig att alla tyckte att det var ett mycket bra förslag med gemensamma möten.

Många såg hinder.

Många trodde inte att SAMSIP skulle kunna genomföras och det gick trögt i början. Man beslöt att ta fram kortfilmen nedan för att uppmärksamma behovet av samordnande möten för att ta fram en individuell plan samt visa hur ett SAMSIP-möte går till.


Källa: Vägen till SAMSIP, Samordningsförbundet Samspelet, Karlstad - Direktlänk YouTube: Vägen till SAMSIP - YouTube

Det har visat sig att klienterna är mycket nöjda vid SAMSIP-mötena och en vanlig kommentar är
- "Här sitter fem personer och har fokus bara på mig".
Personen får ett bemötande som gör att hen känner tillit till myndigheten, vilket hen inte känt tidigare.

Arbetsprocess SAMSIP

Arbetsprocess
Ovanstående bild finns i högre upplösning i SAMSIP-presentationen under rubriken Mer om SAMSIP..

Vid varje SAMSIP-möte bestäms en mötestid för nästa möte om behov finnns, vilket är en otrolig trygghet för klienten.

Stegen

Projektledare för Stegen.
Caroline Elfman, projektledare för Stegen

Caroline Elfman, berättade om Stegen som är en samordnande arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för kvinnor och män vilka, p.g.a. psykisk, fysisk och/eller social ohälsa, har behov av samordning mellan minst två av Samspelets parter (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun, regionen).

Innan man börjar i Stegen görs en SAMSIP för att se att det är rätt insats för individen.

Deltagaren ska vara motiverad samt redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Stegen är inte en sysselsättning!

Befintliga insatser, interna eller samverkande insatser hos parterna, ska vara prövade/bedömda.

Aktuella handläggare är involverade i samordningsprocessen, speciellt på SAMSIP-möten minst var tredje månad, med bedömning om stegförflyttning att närma sig arbetsmarknaden.

Parternas ordinarie resurser ska används optimalt (integrerad samverkan och resurseffektivitet).

Är personen i behov av annat stöd än Stegens ska personen, inom kort, länkas till rätt stöd hos rätt part (parter). En person ska inte finnas kvar i Stegen i väntan på någonting annat. Aktuell remittent tar över.

SAMSIP-ombud

SAMSIP-ombudet är kompetensbärare internt och externt. Genom att kompetens om SAMSIP finns hos varje part så finns kunskapen för lärande nära de som arbetar och problembilder kan fångas tidigare för vidare åtgärder.

Sprida kompetensen och utbilda internt om SAMSIP. Initiera SAMSIP tidigt med tidiga gemensamma insatser mellan flera parter om samordning behövs.

Nytt arbetssätt - SAMSIP

Nytt arbetssätt

 • Projektledare deltar i SAMSIP inför eventuell uppstart i Stegen.
 • SAMSIP bidrar till kompetens.
 • SAMSIP ökar samverkan mellan parter.
 • Utreda behov för individ.
 • Långsiktig planering med delmål och uppföljning.

Frågor och svar

 • Om ni tittar på resultat. Ser ni skillnad i stegförflyttning?
  - Av 66 SAMSIP som är gjorda så har 1/3 kommit in i den coachande verksamheten för arbetslivsinriktad rehabilitering. Ingen har uteblivit från SAMSIP-mötena - vare sig klient eller part.
 • Vem följer med individen?
  - Alltid ordinarie handledare.
 • Hur ser förankringsarbetet ut/utbildningar?
  - Chefer och handläggare har fått utbildning om varandras uppgifter. De får jobba med fingerade fall och göra en SAMSIP som de redovisar för varandra. Totalt 4 halvdagars utbildning.
 • Vem kallar till ett SAMSIP-möte?
  - Alla fyra parter kan initiera ett möte. Det är den som initierar mötet som blir ansvarig och kallar. Den bestämmer också vilka som ska vara med.
 • Vilka framgångar har ni sett?
  - SAMSiP bygger kompetens. Filmen var en del i att känna att det vi gjorde var viktigt och att någon måste hålla i helheten. Framtagning av interna dokument - bl.a. lista på kontaktpersoner som uppdateras kontinuerligt. Vi strävar efter att öppna upp så mycket som möjligt.
 • Vad är ni mest nöjda med - konsekvenser/följdeffekter?
  - Att individen får vara med och får veta vad som ska hända sen.
  - Vi har lyckats få till det och det har blivit ett etablerat instrument.
 • Avslutningsvis ställde Ann-Kristin frågan: Ska vi gå vidare med SAMSIP? Svaret från deltagarna blev ett enhälligt:
  - JAA!

Reflektioner

 • "SAMSIP-mötena blir ett fantastiskt tillfälle för lärande om de andra myndigheterna."
 • "Jättefiffig idé - Jag jobbar med SIP och kompletterar gärna med er idé. Så vi på socialtjänsten är gärna med på tåget direkt."

 


 

Idéer konkretisering

Urban avslutade eftermiddagen med en summering.

Idéer och konkretisering.

 • Se över möjligheten med organisering av koordinatorer för att kunna ge ett kontinuerligt samordnat stöd över tid.
 • Se över möjligheten att utveckla den individuella planeringen med SAMSIP. Lägg till dialogbaserad uppföljning samt ett metodiskt bemötande med individens fokus i fokus.
 • Se över kompetensbehov för bästa möjliga utfall. Djup kompetens inom samtalsmetodik och bemötande, expertkunskap i praktisk myndighetssamverkan, kollegialt lärande och dialogbaserad uppföljning.
 • Beakta hur kontakten med näringslivet kan utvecklas och upprätthållas. Det privata näringslivet i Västerås omfattar +13000 företag och utgör en central samarbetspart och destination för samordnad rehabilitering. Verktyget Supported Employment är en förutsättning.

Avslutande ord:
- Vi gör varandra bättre - tack för inspirationen!

 


Mer om SAMSIP

Bild av presentationens startsida - samsip.Dagens presention:
Presentation om SAMSIP - Samordningsförbundet Samspelet (pdf)

 

Samspelet har tagit fram en mycket grundlig dokumentation som går att ta del av via följande länk:
SAMSIP - Samspelets webbplats

Här finns bland annat följande pdf-dokument

 • Information till Dig inför SAMSIP
 • Rutiner och Vägledning till ansvarig för SAMSIP
 • Samtycke SAMSIP
 • Kallelse till SAMSIP
 • Samspelets samordnade individuella plan
 • SAMSIP Uppföljning SAMSIP
 • Avvikelseanmälan SAMSIP
 • Karta Arbetsprocess SAMSIP

Rehabkoordinator

Rehabiliteringskoordinering psykiatri - Samspelet

Övrigt tips

Film: SAMSIP-ombud Nätverksträff i Kristinehamn YouTube


Samordningsförbundet Samspelets förbundschef Meta Fredriksson-Monfelt önskar Västmanlands län en bra start med SAMSIP.


Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 - Tillbaka  -    Upp  -