Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Om Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västeråss logotyp.

 

 -  

 

Årsredovisningar och
Delårsrapporter

Årsredovisning 2019

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 12,1 Mkr. Det ackumulerade överskottet/eget kapital är 8, 1 Mkr. Årets resultat blev ett överskott på 1,3 Mkr.

Förbundet har varit finansiär i två individinsatser. 173 personer har deltagit i verksamheterna och 112 nya har tillkommit samt 91 har avslutats.

361 st deltagare har deltagit i utbildningar, seminarier eller konferenser på strukturell nivå. Utbildningarna och seminarierna ligger på en hög nivå i utvärderingarna.

Fortsatt goda Lösningsfokuserad utbildningar för handläggare och chefer till gagn för individen, deltagaren, medborgaren.

Förbundets största finansiering, Samordningsteam Västerås fick ett förvaltningsår i syfte att optimera verksamheten inför 2020-2021.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

Kartlagda prioriterade behovsgrupper 2019 i Västerås inför 2020:

Rapportens slutsatser pekar i följande riktning:

 • samtliga parter nämner ”unga” som en grupp att prioritera
 • samtliga parter pekar på betydelsen individuellt anpassat stöd över tid
 • samtliga parter pekar på vikten av samordnad organisering
 • samtliga parter pekar på betydelsen av att i organisering kunna möta individen (oavsett behovsgrupp)

- Påbörjade samtal gällande ev. implementering av KIS (Koordinator I Samverkan)som skall verka för att stärka samverkan på organisatorisk nivå mellan de samverkande parterna inom Samordningsförbundet Västerås  inom psykiatrin i Västerås.

- Påbörjade samtal med de fyra parterna gällande implementering av SAMSIP, efter förlaga av SF Samspelet Karlstad. Syftet är att alla de insatser som individen har behov av planeras och samordnas så att dennes behov blir tillgodosedda på bästa sätt i en gemensam plan (där samtliga parter kan initiera) med helhetssyn.

Årsredovisning 2019

Bilaga 1

Bilaga 2

Revisionsberättelse 2019

Revisionsrapport 2019


Årsredovisning 2018

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 11,4 Mkr. Det ackumulerade överskottet/eget kapital är 6,7 Mkr, varav 2,4 Mkr avser förbundsreserv. Årets resultat blev ett överskott på 1,4 Mkr.

                

Förbundet har varit finansiär i tre insatser. 152 personer har deltagit i verksamheterna och 86 nya har tillkommit samt 80 har avslutats.

En framgångsrik insats, PIMA, har implementerats i ordinarie verksamhet.

978 st deltagare har deltagit i utbildningar, seminarier eller konferenser på strukturell nivå. Utbildningarna och seminarierna ligger på en hög nivå i utvärderingarna.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

 • Självförsörjningen har ökat men minskat i andel i jämfört med 2017
 • Anställningsbarheten har ökat men minskat i andel jämfört med 2017     
 • Kunskapen om samverkan har ökat
 • Samverkan har ökat mellan samverkansparterna            
 • Kompetensen inom samverkan har ökat.

Årsredovisning 2018

Bilaga1

Bilaga 2

Revisionsberättelse

Revisionsrapport

Årsredovisning 2017

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 13,3 Mkr. Det ackumulerade överskottet är 5,3 Mkr, varav 2,6 Mkr avser förbundsreserv. Årets resultat blev ett överskott på 1,4 Mkr.

Förbundet har varit finansiär i tre insatser under året samt delfinansiär i ett. 221 personer har deltagit i verksamheterna och 147 nya har tillkommit.

En framgångsrik insats har implementerats i ordinarie verksamhet.

734 st deltagare har deltagit i utbildningar/seminarier eller konferenser har deltagit på strukturell nivå. Utbildningarna och seminarierna ligger på en hög nivå i utvärderingarna.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

 • Självförsörjningen har ökat
 • Anställningsbarheten har ökat                      
 • Upplevd hälsa har ökat
 • Kunskapen om samverkan har ökat
 • Samverkan har ökat mellan samverkansparterna            
 • Kompetensen inom samverkan har ökat.

Läs mer: Årsredovisning 2017

Bilaga insatsredovisning

Revisionsberättelse

Revisionsrapport

Årsredovisning 2016

Ambitionen att öka VästeråsSamverkan och 2016 års mål med Pilotmodell: Samordningsteam Västerås blev uppfyllt den 1 juli 2016 då den blev en tillsvidareverksamhet med förbundet som verksamhetsägare och AMA Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

De tre mål inriktningarna är uppfyllda till 92 %.

1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

2) Att utveckla struktur för samordning

3) Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan.

Årets intäkter var 15 138160 kr samt det egna kapitalet 1143060 kr, kostnaderna har uppgått till 12351 169 kr och resultatet för 2016 är 2 786991 kr, samt det egna kapitalet förbundet tar med sig till 2017 är

3 930 051 kr.

Förutsättningarna för kommande års utveckling att utveckla förbundet till fördel för individer med ett behov av samordnat stöd, är goda utifrån det arbete som genomförts under året i förbundet.

Läs mer: Årsredovisning 2016

Bilaga insatsredovisning

Revisionsberättelse och rapport

 


Årsredovisning 2015

Samordningsförbundet Västerås har haft ett gott utvecklande år, inte minst när det gäller strategin att utöka Integrerad VästeråsSamverkan. Insatsen MAC-projektet med goda framgångfaktorer, har implementerats i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås, i syfte att förstärka utslussningen från verksamheten.

Målinriktningen att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande är uppfyllt, detsamma gäller målinriktningen att utveckla struktur för samordning och innovation. I målinriktningen att stödja myndigheternas nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensamma resultatredovisningar samt främjande av samverkan finns möjlighet till förbättringspotential där fyra mål är uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

324 deltagare (208 kv./64 % och 116 män/36 % män) har tagit del av insatser under året. Tillsammans med länsgemensamma utbildningar och lokala utbildningar är det sammalagt 1166 deltagande i förbundets insatser i syfte, så väl, att öka självförsörjandet samt ökad fysisk och psykisk hälsa, som att minska de samhälleliga kostnaderna för utanförskapet.

Det ekonomiska utfallet gav för handen 12 130 tkr i omsättning och ett eget kapital på 1143 tkr som ingång i 2016, vilket vittnar om en ekonomi i balans.

Läs mer: Årsredovisning 2015

Bilaga insatsredovisning

Revisionsrapport

Revisionsberättelse


 

Halvårsrapport 2015

En ny styrelse valdes av parterna inför 2015-2018 och påbörjade sitt arbete i januari.

Under halvåret har fem insatser varit verksamma och utvecklingen inom Samordningsförbundet Västerås har varit god. En positiv implementeringsfas för insatsen MAC i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås påbörjades.

Utdrag ur utbildningar och seminarier under våren:

 • 2 st Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt (LF)
 • LF utbildning att coacha/leda klienter i grupper
 • Fördjupningsdagar i LF- Harry Korman
 • Chefs/ledarutbildning i LF
 • Nätverksträff i LF
 • KUR-projektet – för personal som arbetar med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser
 • Frukostmöte föredragning av rapport: Samverkande framgångfaktorer, Stadshusrestaurangen
 • ESF i samverkan med Länsstyrelsen och Västmalands kommuner och landsting
 • Spridningskonferens av insatsen Coachning som rehabiliteringsmetod i samverkan med flera olika aktörer.

Budgeten är i balans och nyttjandegraden är 48 %, vilket är tillfredställande.

Förbundets arbete framöver har goda förutsättningar i och med halvårets resultat.

Läs mer:
Halvårsrapport 2015


 

Årsredovisning 2014

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås har startat upp med en fusion mellan två framgångrika insatser samt ett tredje ben; Salix, med tyngdpunkt på motivationsarbete, även ett fjärde ben Tilia har startat under hösten för behovsgruppen utmattade/utbrända som har behov av en mycket försiktig och mjuk start. Alla insatser har en tydlig inriktning mot uppdraget, dvs  befrämja vägen till arbetsmarknaden.

En avsiktförklaring har antagits under hösten gällande att förbundet satsar under 2015 på att genomföra en mobiliseringsfas inför kommande utlysning av ESF-medel i syfte att främja integration och motverka utanförskap och en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden. En EU-strateg har anställt i Västmanland tillsammans med Sörmlands och Uppsala län i syfte underlätt genomförandet.

1389 personer har deltagit i insatser/projekt samt lokala- och länsgemensamma utbildningsinsatser genom förbundet under året, i syfte att minska utanförskapet och främja möjligheten till välfärd genom egen försörjning och en ökad psykisk och fysisk hälsa, och inte minst, att minska de samhällsekonomiska kostnaderna.

Ett ekonomiskt utfall i balans med goda förutsättningar inför 2015 med ingående eget kapital med 1300 tkr.


Halvårsrapport 2014

Samordningsförbundet Västerås utvecklas fortfarande starkt.

Sex insatser har varit igång under halvåret 2014. Fyra insatser: Vägen in – fortsättning 2013, Gröna Arenor, Utveckling av Hälsocenter Västerås samt MEDVIND avslutades den 31 dec. 2013 med slutrapportering under våren. Tillkommit har from den 1 januari 2014 insatsen Pilotmodell: Samordningsteam Västerås vilket är en fusion av två tidigare insatser Vägen in och Gröna Arenor samt en tillkomande verksamhet; Salix, ett motivations steg för dem som ännu ej är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Pilotmodellen är i syfte att utveckla en modell för Samordningsteam i Västerås.

Utdrag ur utbildningar och seminarier under våren:

 • Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt (LF)
 • LF utbildning att coacha/leda klienter i grupper
 • Seminarium om användbara likheter och skillnader mellan LF och Motiverande samtal
 • Mot EU 2020 med småsteg i samverkan med Västmalands kommuner och landsting
 • Spridningskonferens med Existentiell hälsa i samverkan med flera olika aktörer
 • SUS-utbildning

En EU-strateg har anställts i Västmanland tillsammans med Sörmlands och Uppsala län i syfte att ta del av Europeiska socialfondens medel på ett optimalt sätt, så att utanförskapet för individer- och de samhällsekonomiska kostnaderna kan minska. Budgeten är i balans och nyttjandegraden är 43 %, vilket ej debiterade kostnader för administration har en påverkan.

Halvårsrapport 2014


Årsredovisning 2013

2013 har varit ett fantastiskt utvecklingsår för Samordningsförbundet Västerås bl a genom att:

Nio insatser med medel från förbundet har varit igång

Initiering mot Integrerad VästeråsSamverkan har skett genom Pilotmodell: Samordningsteam Västerås - Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

5 Länsgemensamma utbildningar/seminarier 2013 samt

8 lokala Västerås utbildningar/seminarier har genomförts

Den första konferensen om Existentiell Hälsa i Sverige har genomförts tillsamman med flera olika samverkansparter

En EU-strateg rekryterades tillsammans med övriga förbund i länet samt Samordningsförbunden i Uppsala län och Sörmland i syfte att bistå fler individer närmare arbetsmarknaden men även att sänka den samhälleliga kostnaden för utanförskapet

Implementering av olika metoder och framgångfaktorer har genomförts av insatser som avslutat under året

Budget är i balans, dock kan rekvisition av beslutade medel i insatserna i enlighet med projektplan än mer optimeras.


Halvårsrapport 2013

Första halvåret 2013 har utvecklats starkt för Samordningsförbundet Västerås med en budget på drygt 17 miljoner för helåret, vilket inkluderar de tidigare årens överskott. Parterna har nio insatser igång som ligger i linje med förbundets syfte, verksamhetsidé samt vision. Vid årsskiftet startade en ny insats kallad Chance 2 Change 3.0, avsedd för ungdomar som lever i ett utanförskap med kriminalitet och droger eller som är i riskzonen.

Förbundet har även bl a genomfört ett seminarium: Integrerad VästeråsSamverkan, i syfte att öka samverkan mellan parterna i Västerås till nytta för individen.

Genom den Länsgemensamma samverkan har bl a en konferens med tema Integrerad samverkan genomförts med drygt 100 deltagare från stora delar av landet.  Syftet var att visa på alternativet till projekt, kortsiktighet och färdiga modeller genom långsiktighet, mellanliggande tjänster och ständig anpassning, både mot enskilda individer samt samhället i stort.

Nytt i rapporten är att även den månad som rekvisitionen från insatserna verkställs finns med i utfallet, vilket ger en mer rättvis bild. Budgeten är i balans och nyttjandegraden är ca 45 %. 

Halvårsrapport 2013


Årsredovisning 2012

 • När det gäller återkopplingen till verksamhetsplan 2012 så är samtliga verksamhetsinriktningar måluppfyllda
 • Fortsatt stöd för förbundets pågående insatser samt fortsatt stöd för våra medlemmar att finna på bra insatsidéer och att bidra till att dessa beslutas samt ökad samverkan mellan parterna. Utvecklad samverkan mellan medlemmarna, t.ex. genom utmanande seminarier
 • 10 insatser/projekt har varit igång under året, en lokal träff och åtta länsgemensamma insatser har genomförts. Totalt 949 deltagare
 • Dialogen mellan myndigheterna har utvecklats och bör hållas levande
 • Folkhälsoarbetet har fortsatt att fördjupas under verksamhetsåret
 • En fördjupad och preciserad grund för hur vi ska prioritera bland insatser genom kartläggningar har genomförts
 • Fördjupad samverkan mellan Samordningsförbunden i landet i allmänhet och i länet i synnerhet har ökat bl a genom en gemensam satsning mellan Uppland, Sörmland och Västmanland
 • Mer än dubbla insatsmedel 2012 jämfört med 2011. 2012 års resultat ger en bra plattform inför 2013.

Halvårsrapport 2012

 • Insatser som tidigare har påbörjats, såsom Vägen in (2010) och SAM - samordning för arbetsåtergång (2011), utvecklas genom både framgång och genom att lösa hinder som uppstår på vägen. De båda insatserna avslutas vid årsskiftet.
 • Insatsen Gröna Arenor för samordnad rehabilitering i Västerås, en form av naturunderstödd rehabilitering, startade upp den 1 januari, analogt med pilotinsatsen Socialt företag - en väg till egenförsörjning, som beviljades medel för sex månader, i syfte att utforska om socialt företagande kan vara en modell för Västerås när det gäller samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna insats har slutrapporterats med gynnsamt utfall och en förlängning har beviljats för tiden 2012-07-01-2014-12-31 med en projektering som bygger på framgångsfaktorer från pilotinsatsen.
 • Insatsen MEDVIND - Samordning genom brobyggande informatörer, som riktar sig mot individer med utländsk bakgrund som har långvarigt försörjningsstödsberoende, startade upp under våren. Även Utveckling av Hälsocenter Västerås startade upp under våren i syfte att rikta insatser av förebyggande karaktär samt att göra verksamheten känd såväl hos befolkningen som hos parterna/myndigheterna
 • Samordningsförbundet börjar ta in på det finansiella överskott som finns i budgeten och det fanns vid halvårsskiftet sju insatser. Vid halvårsskiftet var endast 30 % av budget förbrukade vilket bl. a orsakas av insatsernas lägre rekvirering av medel än planerad projektbudget, samt insatser som är försenade eller ej kommit gång. Tre nyligen projekterade insatser har beslutats av styrelsen under första halvåret, med start hösten 2012, vilket kommer att påverka det finansiella överskottet.

Halvårsrapport 2012


Årsredovisning 2011

 • Under året har verksamhetsmålet genom samverkan uppfyllts, dvs. ökandet av självförsörjning, anställningsbarheten samt kunskapen om samverkan. Därtill har även samverkan mellan samverkansparterna samt kompetensen inom samverkan ökat.
 • När det gäller återkoppling till verksamhetsplan så är samtliga verksamhetsinriktningar måluppfyllda för 2011.
 • Fyra projekt har varit igång eller påbörjats under året med ca 110 deltagare. Sex länsgemensamma utbildningar/seminarier har genomförts med sammalagt 474 deltagare.
 • I Västerås stad har bidragsförsörjningen minskat från 55 kr/individ 16-64 år 2010 kvartal 4 och per dag till 51 kr/individ kvartal 4 2011, och kvartal 3 var det även nere i 50 kr/individ.
 • Trots en ökning av aktiviteter året befinner sig Samordningsförbundet Västerås fortfarande i ett uppstartsläge och har ännu inte nått full volym på verksamheten. Samordningsförbundet har under året ökat sitt överskott av kapital, men förbundet planerar för att reducera överskottet och komma i balans under 2012 och 2013. Förbundets intäkter har varit 9 787702 kr samt kostnader har uppgått till 4 328477 kr.

Halvårsrapport 2011

Trots en ökning av aktiviteter under halvåret befinner sig förbundet fortfarande i ett uppstartsläge och har ännu inte nått full volym på verksamheten. Prognosen är att Samordningsförbundet under första halvåret ökat sitt överskott av kapital, men förbundet planerar för att reducera överskottet och komma i balans under 2012 och 2013.

Halvårsrapport 2011


Årsredovisning 2010

Sammanfattningsvis har 2010 varit ett positivt år i förbundets utveckling.

Under 2010 har följande uppnåtts:

 • Initiering och utveckling av styrelsearbetet och administrationen
 • En kartläggning av aktuella målgrupper har skett
 • Tre projektplaner har antagits och finansierats, två har påbörjats under 2010
 • Positiv utveckling av försörjningskostnader enl. försörjningsmåttet
 • Årsutfallet visar ett överskott på 2 659 910 kr

Årsredovisningen 2010 faställdes på styrelsemötet den 18 mars 2011.

 - Tillbaka  -    Upp  -