Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Om Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västeråss logotyp.

 

 -  

Ordlista

Det är viktigt att reda ut centrala begrepp runt företeelsen samordningsförbund. Här finns ett förslag om hur viktiga begrepp ska tolkas inom ramen för samordningsförbundets verksamhet.

Part

Ett samordningsförbund består av fyra samverkande parter. Dessa parter är försäkringskassan, länsarbetsnämnd, landsting och kom-mun. Part är synonymt med myndighet. Enligt § 5 i
Lag (2003:1210) om finansiell samordning står det " Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, skall dessa tillsammans anses utgöra en part". Medlem i Samordningsförbund Västerås består av fyra medlemmar, dvs. fyra olika juridiska personer. Medlem är detsamma som huvudman. I finansiella sammanhang står dock Försäkringskassan för hela statens engagemang samordningsförbund.

Intressent

Intressent är egentligen vem som helst som är intresserad av förbundets verksamhet.

Rehabilitering

I begreppet rehabilitering ingår alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder för att hjälpa sjuka och skadade att återvinna sina funktionsförmågor och förutsättningar för ett normalt liv.

Denna definition innebär att ansvaret för rehabilitering är uppdelat på flera aktörer
(Prop. 1996/97:63 och 2002/03:132).

Arbetsför

Man är arbetsför om man kan arbeta för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan (9 §1 ALF). Att vara arbetsför innebär enligt förarbetena till lagen om arbetslöshetsförsäkring att den arbetssökande ska kunna prestera ett normalt arbetsresultat i ett arbete som är lämpligt för henne eller honom.

Samarbete

Samarbete är det arbete som sker gemensamt mellan de olika parternas handläggare som möter medborgaren, till exempel vid kartläggning av individens samlade behov. Samarbete innebär också att planera insatser tillsammans så att de koordineras rätt i tid. Det kan innebära att vissa insatser görs parallellt i stället för i serie. Insatser planeras utifrån behov och inte utifrån de mål som gäller för respektive myndighet. Samarbetet sker på en operativ nivå.

Samverkan

För att underlätta samarbetet behövs en samverkan mellan myndigheterna som undanröjer hinder för samarbetet. Det kan vara att stimulera de personer som ska samarbeta genom olika incitament. Det kan också vara att ha god kännedom om respektive myndighets uppdrag och förutsättningar för samarbete. Samverkan sker på en organisatorisk nivå.

Samordning

I den finansiella samordningen är det individens behov och sam-hällets krav som styr resurstilldelningen. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst nytta för individen och samhället och att fördela resurserna till de insatser som främjar samarbetet.

 - Tillbaka  -    Upp  -